regulamin sklepu

Regulamin ATW COSMETICS

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy ATWBeauty LAB oferowanych w sklepie internetowym atw-sklep.pl


1. Sprzedaż kosmetyków odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a sklepem internetowym atw-sklep.pl
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Sklep Internetowy ? sklep działający pod adresem atw-sklep.pl, w którym jego Użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę ;
Użytkownik ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;  
Konsument ? Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
Dni robocze ? wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia ? czas, w jakim zostaje skompletowane zamówienie i przekazane do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Użytkownika; 
Koszyk ? element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Strona produktowa ? strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
Uruchomienie linku? naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§2 Rejestracja i logowanie

1.    Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
2.    W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej atw-sklep.pl wybrać zakładkę ?załóż nowe konto?, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.
3.    Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce, o której mowa w § 1 ust. 1.
4.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem ?Zarejestruj?.
5.    Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 zostanie przesłana Użytkownikowi na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość potwierdzająca rejestrację. Kończy ona procedurę rejestracyjną.
6.    Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
7.    Po zalogowaniu Użytkownik w zakładce ?Twoje konto? może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
8.    Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez  Użytkownika w Sklepie internetowym i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym sklepie internetowym. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy znajdują się w zakładce polityka prywatności.
9.    W zakładce ?Twoje konto?  Użytkownik może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła .
§ 3 Składanie zamówień
1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies
2.    Użytkownik  może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej atw-sklep.pl.  Użytkownik łączący się z Internetem spoza terytorium Polski, może mieć ograniczony dostęp do niektórych informacji o produktach. Użytkownik po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem ?Dodaj do koszyka?, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
3. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'realizuj zamówienie'. Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
4. Podanie danych, określonych pkt 5 jest całkowicie dobrowolne, lecz w przypadku niepodania przez Użytkownika danych określonych w punkcie 5, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

§ 4. Ceny towarów
1.    Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie atw-sklep.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
2.    Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
3.    Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
4.   Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie atw-sklep.pl po dokonaniu przez Użytkownika wyboru sposobu dostawy zamówienia i formy płatności.
5. Minimalna wartość zamówienia wynosi 40 zł.

6. Sklep atw-sklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia Użytkowników. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7.    Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronach internetowych atw-sklep.pl. W przypadku dokonywania zakupów w sklepach obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w sklepach.

8. W przypadku sprzedaży promocyjnej liczba towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów, przy czym ilość towaru dostępnego w cenie promocyjnej będzie każdorazowo aktualizowana na stornie internetowej sklepu.
 

§ 5. Formy płatności i dostawy
1.    Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą i przelewem na konto atw-sklep.pl. Bieżące formy płatności określone są na stronie Formy płatności
2.    W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Użytkownikiem, a atw-sklep.pl ulega rozwiązaniu.
3.    atw-sklep.pl realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4.    Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty dostawy.
5.    Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej.
6.    W przypadku woli złożenia przez Użytkownika zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem atw-sklep.pl mailowo, na adres: atwkosmetyki@poczta.onet.pl lub telefonicznie, na numer: +48 692414744 celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem

§ 6. Realizacja zamówień
1.    Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Użytkownika.
2.    Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu atw-sklep.pl  potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak automatycznej odpowiedzi z potwierdzeniem oznacza, iż zamówienie zostało złożone nieskutecznie. W przypadku awarii systemowych atw-sklep.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio po zaksięgowaniu płatności.
4.    Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 10 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską DPD (do 3 dni roboczych).
5. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep.eris.pl ostatniego elementu danego zamówienia. W przypadku możliwości dostarczenia pełnej przesyłki w czasie dłuższym niż 10 dni atw-sklep.pl skontaktuje się z Użytkownikiem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
6. Użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem atwkosmetyki@poczta.onet.pl 
§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową). Odstąpienie od umowy.

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego reguluje kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklep.eris.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W zawiadomieniu o niezgodności towaru z umową, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, oraz opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie  zgodnie z art. 8 ustawy doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres, 

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. tj. z dnia 14 września 2012 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru przez przewoźnika. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy atwkosmetyki@poczta.onet.pl W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy odesłać na adres, który podamy przy uprzednim kontakcie.
§8  Dane osobowe.

1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego. Polityka prywatności.


§9 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu atw-sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.


3. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.


4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
5.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2013 r.
 

Powered By OpenCart
ATW-SKLEP.pl - sklep z kosmetykami © 2021